Vecow  Vietnam, ECS-9000-PoER7700T16, ECS-9000-PoER, Máy tính công nghiệp ECS-9000-PoER, Đại lý Vecow  Vietnam 

 

100% Taiwan Origin

Vecow
Vietnam

Model: ECS-9000-PoER7700T16
(ECS-9000-PoER, Pre-installed with Intel i7-7700T, Certified DDR4 16GB RAM)