Gefran VietNam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, cảm biến áp suất Gefran, cảm biến vị trí Gefran, biến tần Gefran, máy phun ép nhựa Gefran

 

TC5-N-2-J-5-Q-J-P-1 050X000X00010XX  
TC5-N-2-J-5-Q-J-Q-1 025X000X00010XX  
TC5-N-2-J-5-Q-J-Q-1 050X000X00035XX  
TC5-N-2-J-6-Q-I-B-1 050X000X00015XA  
TC5-N-2-J-6-Q-J-B-1 050X000X00010XX  
TC5-N-2-K-5-Q-I-B-1 020X000X00035XA  
TC5-V-1-J-2-Q-J-B-3 010X000X00010XX  
TC5-V-1-J-2-Q-J-Q-3 020X000X00010XX  
TC5-V-1-J-3-Q-I-P-3 020X000X00015XX  
TC5-V-1-J-3-Q-I-P-3 050X000X00010XX  
TC5-V-1-J-3-Q-I-P-3 100X000X00010XX  
TC5-V-1-J-3-Q-J-B-3 020A000X00010XX  
TC5-V-1-J-3-Q-J-B-3 025A000X00010XX  
TC5-V-1-J-3-Q-J-B-3 030A000X00010XX  
TC5-V-1-J-3-Q-J-P-3 050X000X00010XX  
TC5-V-1-J-5-Q-H-B-3 020X000X00015XA  
TC5-V-1-J-5-Q-H-O-3 050C000X00015XX  
TC5-V-1-J-5-Q-I-B-3 040X000X00015XX  
TC5-V-1-J-5-Q-I-B-3 040X000X00025XX  
TC5-V-1-J-5-Q-I-B-3 080X000X00015XX  
TC5-V-1-J-5-Q-I-P-3 005X000X00010XA  
TC5-V-1-J-5-Q-I-P-3 010X000X00015XX  
TC5-V-1-J-5-Q-I-P-3 015X000X00015XX  
TC5-V-1-J-5-Q-I-P-3 020X000X00015XX  
TC5-V-1-J-5-Q-I-P-3 030A000X00010XX  
TC5-V-1-J-5-Q-I-P-3 040X000X00015XX  
TC5-V-1-J-5-Q-I-P-3 060X000X00015XX  
TC5-V-1-J-5-Q-J-B-3 006A000X00010XX  
TC5-V-1-J-5-Q-J-B-3 015A000X00010XX  
TC5-V-1-J-5-Q-J-B-3 030X000X00020XX  
TC5-V-1-J-5-Q-J-O-3 040X000X00010XX  
TC5-V-1-J-5-Q-J-P-3 010X000X00020XX  
TC5-V-1-J-5-Q-J-P-3 050X000X00015XX  
TC5-V-1-J-5-Q-J-Q-3 030X000X00010XX  
TC5-V-1-J-5-Q-J-Q-3 050X000X00010XX  
TC5-V-1-J-6-Q-I-B-3 040X000X00015XX  
TC5-V-1-J-6-Q-J-P-3 010X000X00010XX  
TC5-V-1-J-6-Q-J-P-3 020X000X00010XX  
TC5-V-2-J-2-Q-I-B-3 015X000X00015XX  
TC5-V-2-J-2-Q-I-B-3 025X000X00010XX  
TC5-V-2-J-2-Q-I-B-3 040X000X00015XX  
TC5-V-2-J-2-Q-I-Q-3 030X000X00015XA  
TC5-V-2-J-2-Q-I-Q-3 050X000X00025XX  
TC5-V-2-J-2-Q-J-B-3 010X000X00010XX  
TC5-V-2-J-2-Q-J-P-3 010X000X00010XX  
TC5-V-2-J-2-Q-J-P-3 030X000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-H-B-3 030X000X00015XX  
TC5-V-2-J-3-Q-I-B-3 050X000X00015XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-B-3 020A000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-B-3 030X000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-B-3 040X000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 009X000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 012A000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 014A000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 014X000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 016A000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 018A000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 020A000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 020A000X00015XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 020X000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 024A000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 026A000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 030A000X00010XA  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 030A000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 030X000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 035A000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 040A000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 050X000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 060X000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 070X000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 080X000X00010XX  
TC5-V-2-J-3-Q-J-P-3 088A000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-H-Q-3 020X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-I-B-3 020X000X00015XA  
TC5-V-2-J-5-Q-I-B-3 020X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-I-B-3 020X000X00035XX  
TC5-V-2-J-5-Q-I-B-3 030X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-I-B-3 040X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-I-B-3 050X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-I-B-3 060X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-I-B-3 080X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-I-B-3 100X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-I-P-3 030X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-I-P-3 040X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-I-P-3 050X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-I-P-3 090X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-I-Q-3 025X000X00015XA  
TC5-V-2-J-5-Q-I-Q-3 030X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-I-Q-3 039X000X00015XA  
TC5-V-2-J-5-Q-J-B-3 006D000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-B-3 015X000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-B-3 020A000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-B-3 020X000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-B-3 030X000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-B-3 040X000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-B-3 050X000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-B-3 070X000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-O-3 030X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-O-3 040X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-O-3 050X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 009X000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 014X000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 015A000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 015X000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 020X000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 020X000X00035XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 025X000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 030X000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 030X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 040X000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 045X000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050X000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050X000X00015XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 060X000X00010XX  
TC5-V-2-J-5-Q-J-Q-3 020X000X00010XX  
TC5-V-2-J-6-Q-I-Q-3 010X000X00015XX  
TC5-V-2-J-6-Q-I-Q-3 020X000X00015XX  
TC5-V-2-J-6-Q-J-P-3 015X000X00025XA  
TC5-V-3-J-5-Q-J-Q-3 030X000X00010XX  
TC5-V-3-J-5-Q-J-Q-3 050X000X00010XX  
TC5-V-3-J-6-Q-I-B-3 015B000X00015XX  
TC5-V-4-K-5-Q-H-Q-3 100X000X00015XX  
TC6-A-1-J-C-A-H 000X000X00450XX  
TC6-A-1-J-C-A-H 000X000X00600XX  
TC6-A-1-J-C-A-I 000X000X00300XX  
TC6-A-1-J-C-A-I 000X000X00400XX  
TC6-A-1-J-C-A-J 000X000X00230XX  
TC6-A-1-J-C-C-I 000X000X00200XX  
TC6-A-1-J-C-C-I 000X000X00300XX  
TC6-A-1-J-C-C-I 000X000X00400XX  
TC6-A-1-J-C-C-I 000X000X00500XX  
TC6-A-1-J-C-C-I 000X000X00600XX  
TC6-A-1-J-C-C-J 000X000X00050XX  
TC6-A-1-J-C-C-J 000X000X00100XX  
TC6-A-1-J-C-C-J 000X000X00150XX  
TC6-A-1-J-C-C-J 000X000X00200XA  
TC6-A-1-J-C-C-J 000X000X00230XX  
TC6-A-1-J-C-C-J 000X000X00300XX  
TC6-A-1-J-C-C-J 000X000X00400XX  
TC6-A-1-J-C-C-J 000X000X00500XX  
TC6-A-1-J-C-C-L 000X000X00400XX  
TC6-A-1-J-C-F-J 000X000X00330XA  
TC6-A-1-J-E-F-I 000X000X00300XX  
TC6-A-1-J-F-A-I 000X000X00050XX  
TC6-A-1-J-F-C-L 000X000X00450XX  
TC6-A-1-K-B-A-J 000X000X01000XX  
TC6-A-1-K-B-B-I 000X000X00150XX  
TC6-A-1-K-C-A-I 000X000X00500XX  
TC6-A-1-K-C-A-J 000X000X00150XX  
TC6-A-1-K-C-A-J 000X000X00400XX  
TC6-A-1-K-C-A-K 000X000X00200XX  
TC6-A-1-K-C-A-K 000X000X00600XX  
TC6-A-1-K-C-A-L 000X000X00510XA  
TC6-A-1-K-C-A-L 000X000X00800XX  
TC6-A-1-K-C-A-L 000X000X01000XX  
TC6-A-1-K-C-B-L 000X000X00370XX  
TC6-A-1-K-C-B-L 000X000X00450XX  
TC6-A-1-K-C-C-I 000X000X00400XX  
TC6-A-1-K-C-C-I 000X000X00500XX  
TC6-A-1-K-C-C-I 000X000X00700XX  
TC6-A-1-K-C-C-J 000X000X00500XX  
TC6-A-1-K-C-C-J 000X000X01000XX  
TC6-A-1-K-C-C-K 000X000X00250XX  
TC6-A-1-K-C-C-K 000X000X00440XX  
TC6-A-1-K-C-C-K 000X000X00600XX  
TC6-A-1-K-C-F-I 000X000X00900XX  
TC6-A-1-K-C-F-J 000X000X00100XA  
TC6-A-1-K-C-F-J 000X000X00500XX  
TC6-A-2-K-C-A-J 000X000X00400XX  
TC6-A-2-K-C-A-K 000X000X00150XX  
TC6-A-2-K-C-A-K 000X000X00300XX  
TC6-A-2-K-C-A-K 000X000X00500XX  
TC6-A-3-J-B-C-I 000X000X00400XX  
TC6-A-3-J-C-B-L 000X000X00280XX  
TC6-A-3-J-C-C-K 000X000X00125XX  
TC6-A-3-J-C-C-K 000X000X00500XX  
TC6-A-3-J-C-C-L 000X000X00250XX  
TC6-A-3-J-C-C-L 000X000X00340XX  
TC6-A-3-J-C-C-L 000X000X00350XX  
TC6-A-3-J-C-C-L 000X000X00750XX  
TC6-A-3-J-E-F-I 000X000X00300XX  
TC6-A-3-J-H-C-L 000X000X00570XX  
TC6-A-3-K-C-A-J 000X000X00450XX  
TC6-A-3-K-C-A-L 000X000X00350XX  
TC6-A-3-K-C-B-K 000X000X00500XX  
TC6-A-3-K-C-C-J 000X000X01000XX  
TC6-A-3-K-C-C-K 000X000X00500XX  
TC6-A-3-K-C-C-K 000X000X00700XX  
TC6-A-3-K-C-C-L 000X000X00250XX  
TC6-A-3-K-C-C-L 000X000X00350XX  
TC6-A-3-K-C-C-L 000X000X00800XX  
TC6-A-3-K-E-F-I 000X000X00600XX  
TC6-A-3-K-F-F-L 000X000X00600XX  
TC6-B-1-J-A-A-I-A-1 000X000X00300XX  
TC6-B-1-J-A-C-J-B-2 000X000X00300XX  
TC6-B-1-J-B-A-H-B-1 000X000X00050XX  
TC6-B-1-J-B-A-I-B-1 000X000X00095XX  
TC6-B-1-J-B-A-I-B-1 000X000X00100XX  
TC6-B-1-J-B-A-I-B-1 000X000X00160XX  
TC6-B-1-J-B-A-I-B-1 000X000X00300XX