ADFweb Vietnam, HD67029-B2-485-20, HD67029-B2-485-40, HD67029-B2-485-80, HD67029-B2-485-160, Đại lý ADFweb Vietnam

 

HD67029-B2-485-20 View M-Bus / Modbus - Converter
( Master M-bus: up to 20 slaves - Modbus Slave Port: 485)
-40° to +70°
HD67029-B2-485-40 View M-Bus / Modbus - Converter
( Master M-bus: up to 40 slaves - Modbus Slave Port: 485)
-40° to +70°
HD67029-B2-485-80 View M-Bus / Modbus - Converter
( Master M-bus: up to 80 slaves - Modbus Slave Port: 485)
-40° to +70°
HD67029-B2-485-160 View M-Bus / Modbus - Converter
( Master M-bus: up to 160 slaves - Modbus Slave Port: 485)
-40° to +70°
HD67029-B2-485-250 View M-Bus / Modbus - Converter
( Master M-bus: up to 250 slaves - Modbus Slave Port: 485)
-40° to +70°