ADFweb Vietnam, HD67077-B2-20, Bộ chuyển đổi tín hiệu HD67077-B2-20, Đại lý ADFweb Vietnam

 

HD67077-B2-20 View EtherNet/IP / M-Bus - Converter
( Master M-bus: up to 20 slaves )
-40°C to +85°C
HD67077-B2-40 View EtherNet/IP / M-Bus - Converterr
( Master M-bus: up to 40 slaves )
-40°C to +85°C
HD67077-B2-80 View EtherNet/IP / M-Bus - Converter
( Master M-bus: up to 80 slaves )
-40°C to +85°C
HD67077-B2-160 View EtherNet/IP / M-Bus - Converter
( Master M-bus: up to 160 slaves )
-40°C to +85°C
HD67077-B2-250 View EtherNet/IP / M-Bus - Converter
( Master M-bus: up to 250 slaves )
-40°C to +85°C