MTS Sensor Vietnam, GBS0400MH151S1G1100SC, GHV0150MT081S1G2100, RH-KM0320-S1-DU15-S2G70, RHM0150MD701S1B8102, Đại lý MTS Sensor Vietnam

 

Cảm biến vị trí, GBS0400MH151S1G1100SC, 0.005mm/25 Binary, Temposonics
Cảm biến vị trí, GHV0150MT081S1G2100, 0.01mm/25bit Gray, 2792.52m/s, Temposonics
Cảm biến vị trí, RH-KM0320-S1-DU15-S2G70, 0.001mm/25bit Gray, TE
Cảm biến vị trí, RHM0150MD701S1B8102, 0.001mm/25 Binary, Temposonics