Gefran VietNam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, cảm biến áp suất Gefran, cảm biến vị trí Gefran, biến tần Gefran, máy phun ép nhựa Gefran

 

TC1-C-1-J-5-A-I-D-2 100X000X00100XX
TC1-C-1-J-5-A-J-B-2 010X000X00100XX
TC1-C-1-K-5-A-J-D-2 005X000X00100XX
TC1-C-2-J-5-A-H-A-2 020X000X00050XX
TC1-C-2-J-5-A-J-C-2 020X000X00050XX
TC1-C-2-J-6-A-I-D-2 030X000G00400XA
TC1M-A-1-J-2-C-B 010D000X00200XA
TC1M-A-1-J-2-C-B 015X000X00150XX
TC1M-A-1-J-2-C-B 020X000X00100XX
TC1M-A-1-J-2-C-B 060X000X00100XA
TC1M-A-1-J-2-C-B 080X000X00050XX
TC1M-A-1-J-2-C-C 010X000X00120XX
TC1M-A-1-J-2-C-C 020X000X00100XX
TC1M-A-1-J-2-C-C 020X000X00200XX
TC1M-A-1-J-2-C-D 005B000X00150XX
TC1M-A-1-J-2-C-D 010X000X00050XX
TC1M-A-1-J-2-C-D 010X000X00600XX
TC1M-A-1-J-2-C-D 010X000X01050XX
TC1M-A-1-J-2-C-D 020X000X00080XX
TC1M-A-1-J-2-C-D 030X000X00100XX
TC1M-A-1-J-2-C-D 030X000X00200XX
TC1M-A-1-J-2-C-D 040X000X00060XX
TC1M-A-1-J-2-C-D 060X000X00070XX
TC1M-A-1-J-2-C-D 090X000X00070XX
TC1M-A-1-J-2-C-D 100X000X00070XX
TC1M-A-1-J-2-C-E 015D000X00500XX
TC1M-A-1-J-2-C-E 015X000X00300XX
TC1M-A-1-J-2-C-E 020X000X00060XX
TC1M-A-1-J-2-C-E 020X000X00080XX
TC1M-A-1-J-2-C-E 020X000X00200XA
TC1M-A-1-J-2-C-E 020X000X00200XX
TC1M-A-1-J-2-C-E 020X000X00800XX
TC1M-A-1-J-2-C-E 050X000X00150XX
TC1M-A-1-J-2-C-E 050X000X01000XX
TC1M-A-1-J-2-C-G 050X000X02000XX
TC1M-A-1-J-2-C-G 050X000X02400XX
TC1M-A-1-J-2-C-I 030X000X00750XX
TC1M-A-1-J-3-C-B 005X000X00350XX
TC1M-A-1-J-3-C-B 005X000X00390XX
TC1M-A-1-J-3-C-B 100A000X00500XX
TC1M-A-1-J-3-C-C 020X000X00200XX
TC1M-A-1-J-3-C-E 030X000X00200XX
TC1M-A-1-J-3-C-I 010X000X00150XX
TC1M-A-1-J-5-C-B 010X000X00120XX
TC1M-A-1-J-5-C-B 010X000X00350XX
TC1M-A-1-J-5-C-B 015X000X00150XX
TC1M-A-1-J-5-C-B 020X000X00100XX
TC1M-A-1-J-5-C-B 020X000X00200XX
TC1M-A-1-J-5-C-B 050X000X00150XX
TC1M-A-1-J-5-C-B 100X000X00200XA
TC1M-A-1-J-5-C-C 010B000X02000XX
TC1M-A-1-J-5-C-C 010X000X00050XX
TC1M-A-1-J-5-C-C 010X000X00080XX
TC1M-A-1-J-5-C-C 010X000X00200XA
TC1M-A-1-J-5-C-C 015X000X00100XA
TC1M-A-1-J-5-C-C 020X000X00100XA
TC1M-A-1-J-5-C-C 020X000X00100XX
TC1M-A-1-J-5-C-C 030X000X00110XX
TC1M-A-1-J-5-C-C 040X000X00050XA
TC1M-A-1-J-5-C-C 050X000X00070XX
TC1M-A-1-J-5-C-C 060X000X00100XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 005X000X00100XA
TC1M-A-1-J-5-C-D 010X000X00050XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 010X000X00100XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 010X000X00150XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 010X000X00200XA
TC1M-A-1-J-5-C-D 010X000X00250XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 010X000X00350XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 010X000X00450XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 015X000X00050XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 015X000X00100XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 015X000X00150XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 016X000X00100XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 020X000X00100XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 020X000X00150XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 020X000X00170XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 030X000G00100XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 030X000X00110XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 030X000X00150XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 030X000X00170XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 030X000X00250XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 035X000X00165XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 060X000X00050XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 070X000X00050XX
TC1M-A-1-J-5-C-D 070X000X00080XX
TC1M-A-1-J-5-C-E 010X000X00025XX
TC1M-A-1-J-5-C-E 010X000X00050XX
TC1M-A-1-J-5-C-E 010X000X00080XX
TC1M-A-1-J-5-C-E 010X000X00100XX
TC1M-A-1-J-5-C-E 010X000X00190XX
TC1M-A-1-J-5-C-E 010X000X00200XX
TC1M-A-1-J-5-C-E 010X000X00250XX
TC1M-A-1-J-5-C-E 010X000X00440XX
TC1M-A-1-J-5-C-E 010X000X00530XX
TC1M-A-1-J-5-C-E 020X000X00050XX
TC1M-A-1-J-5-C-E 020X000X00100XX
TC1M-A-1-J-5-C-E 020X000X00200XX
TC1M-A-1-J-5-C-E 020X000X00300XX
TC1M-A-1-J-5-C-E 025X000X00100XX
TC1M-A-1-J-5-C-E 030X000X00100XA
TC1M-A-1-J-5-C-E 030X000X00100XX
TC1M-A-1-J-5-C-E 030X000X00200XX
TC1M-A-1-J-5-C-E 030X000X00300XX
TC1M-A-1-J-5-C-G 010X000G00070XX
TC1M-A-1-J-5-C-G 010X000X00055XX
TC1M-A-1-J-5-C-I 010X000G00100XX
TC1M-A-1-J-5-C-I 010X000X00100XA
TC1M-A-1-J-5-C-I 010X000X00200XA
TC1M-A-1-J-5-C-I 015D000X00200XX
TC1M-A-1-J-5-C-I 015X000X00300XX
TC1M-A-1-J-5-C-I 020X000X00050XX
TC1M-A-1-J-5-C-I 020X000X00100XA
TC1M-A-1-J-5-C-I 020X000X00500XX
TC1M-A-1-J-5-C-I 040X000X00050XA
TC1M-A-1-J-5-C-I 040X000X00550XA
TC1M-A-1-J-5-C-I 050X000X00100XX
TC1M-A-1-J-6-C-B 020X000X00050XX
TC1M-A-1-J-6-C-B 020X000X00150XX
TC1M-A-1-J-6-C-C 010X000X00100XX
TC1M-A-1-J-6-C-C 010X000X00200XX
TC1M-A-1-J-6-C-C 020X000X00050XX
TC1M-A-1-J-6-C-C 020X000X00100XX
TC1M-A-1-J-6-C-D 010X000X00100XX
TC1M-A-1-J-6-C-D 010X000X00150XX
TC1M-A-1-J-6-C-D 010X000X00200XX
TC1M-A-1-J-6-C-D 020X000X00400XX
TC1M-A-1-J-6-C-D 020X000X00600XX
TC1M-A-1-J-6-C-D 050X000X00100XX
TC1M-A-1-J-6-C-D 050X000X00150XX
TC1M-A-1-J-6-C-E 020X000X00300XX
TC1M-A-1-J-6-C-G 020X000X00300XX
TC1M-A-1-J-6-C-I 010X000X00300XX
TC1M-A-1-K-2-F-B 010X000X00500XA
TC1M-A-1-K-2-F-C 005D000X00250XX
TC1M-A-1-K-2-F-C 010D000X00150XX
TC1M-A-1-K-2-F-C 015X000X00750XA
TC1M-A-1-K-2-F-C 017B000G00230XX
TC1M-A-1-K-2-F-C 020A000X04000XA
TC1M-A-1-K-2-F-C 020E000X00100XX
TC1M-A-1-K-2-F-C 020X000X00100XX
TC1M-A-1-K-2-F-D 005B000X00200XX
TC1M-A-1-K-2-F-D 005X000X00100XX
TC1M-A-1-K-2-F-D 005X000X01000XA
TC1M-A-1-K-2-F-D 010X000X00150XX
TC1M-A-1-K-2-F-D 010X000X00250XX
TC1M-A-1-K-2-F-D 020A000X00240XX
TC1M-A-1-K-2-F-D 030X000X00240XX
TC1M-A-1-K-2-F-D 100X000X02600XX
TC1M-A-1-K-2-F-E 010C000X00600XX
TC1M-A-1-K-2-F-E 010X000X00200XX
TC1M-A-1-K-2-F-E 010X000X00500XA
TC1M-A-1-K-2-F-E 010X000X02225XX
TC1M-A-1-K-2-F-E 015C000X00130XX
TC1M-A-1-K-2-F-E 015C000X00190XX
TC1M-A-1-K-2-F-E 020D000X00050XX
TC1M-A-1-K-2-F-E 020X000X00200XX
TC1M-A-1-K-2-F-E 025D000X01000XX
TC1M-A-1-K-2-F-E 100X000X00150XX
TC1M-A-1-K-2-F-G 020X000X01500XX
TC1M-A-1-K-2-F-I 020D000X00050XX
TC1M-A-1-K-2-F-J 010X000X01000XX
TC1M-A-1-K-2-F-J 020D000X01000XX
TC1M-A-1-K-2-F-J 030X000X00700XX
TC1M-A-1-K-3-F-D 100X000X00200XX
TC1M-A-1-K-3-F-E 030X000X00400XX
TC1M-A-1-K-3-F-G 010X000X00200XX
TC1M-A-1-K-5-F-B 005X000X00600XX
TC1M-A-1-K-5-F-B 010D000X00250XX
TC1M-A-1-K-5-F-B 010X000X00500XX
TC1M-A-1-K-5-F-B 015X000X00300XX
TC1M-A-1-K-5-F-B 020A000X00200XA
TC1M-A-1-K-5-F-B 020D000X00800XA
TC1M-A-1-K-5-F-B 025X000X00500XX
TC1M-A-1-K-5-F-B 025X000X00600XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 010X000X01000XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 010X000X01500XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 010X000X02000XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 010X000X02500XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 010X000X04000XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 010X000X06500XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 015X000X00100XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 020E000X04790XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 020X000X00800XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 020X000X02150XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 020X000X02550XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 020X000X02750XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 020X000X02950XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 020X000X03150XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 020X000X04350XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 020X000X04650XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 020X000X04750XX
TC1M-A-1-K-5-F-C 030A000X01500XX
TC1M-A-1-K-5-F-D 005X000X00150XA
TC1M-A-1-K-5-F-D 008X000X00100XX
TC1M-A-1-K-5-F-D 010A000X00300XX
TC1M-A-1-K-5-F-D 010A000X03000XX
TC1M-A-1-K-5-F-D 010D000X01000XA
TC1M-A-1-K-5-F-D 010X000X00350XX
TC1M-A-1-K-5-F-D 010X000X02000XX
TC1M-A-1-K-5-F-D 013A000X00500XX