Gefran VietNam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, cảm biến áp suất Gefran, cảm biến vị trí Gefran, biến tần Gefran, máy phun ép nhựa Gefran

 

TC5-B-1-J-3-Q-J-P-3 040X000X00010XX  
TC5-B-1-J-3-Q-J-P-3 050X000X00010XX  
TC5-B-1-J-3-Q-J-P-3 060X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-H-B-3 015X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-H-B-3 020X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-H-B-3 025X000X00015XA  
TC5-B-1-J-5-Q-H-B-3 033X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-H-B-3 050X000X00015XA  
TC5-B-1-J-5-Q-H-O-3 020X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-H-O-3 050X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-H-P-3 030X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 010X000X00025XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 015X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 015X000X00035XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 020A000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 020X000X00010XA  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 020X000X00015XA  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 020X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 020X000X00030XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 020X000X00035XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 025X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 030X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 030X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 030X000X00025XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 030X000X00030XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 040X000X00010XA  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 040X000X00015XA  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 040X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 040X000X00025XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 050X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 060X000X00015XA  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 060X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 080X000X00010XA  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 080X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 100X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 100X000X00025XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-O-3 020X000X00035XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-O-3 030X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-O-3 030X000X00025XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-O-3 040X000X00025XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-P-3 020X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-P-3 025X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-P-3 030X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-P-3 030X000X00025XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-P-3 040X000X00015XA  
TC5-B-1-J-5-Q-I-P-3 040X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-P-3 045X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-P-3 050X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-P-3 050X000X00025XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-P-3 060X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-P-3 070X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-Q-3 015X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-Q-3 020X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-Q-3 030X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-Q-3 030X000X00025XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-Q-3 030X000X00030XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-Q-3 040X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-Q-3 050X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3      060X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 010X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 020X000X00010XA  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 020X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 030A000X00010XA  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 030A000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 030A000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 030C000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 030X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 030X000X00025XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 040A000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 040C000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 040X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 040X000X00035XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 050X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 060X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 060X000X00025XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 080X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 100X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 100X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-B-3 100X000X00035XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-O-3 040X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-P-3 010X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-P-3 020X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-P-3 020X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-P-3 030X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-P-3 030X000X00015XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-P-3 040X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-P-3 050X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-Q-3 020X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-Q-3 030X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-Q-3 050X000X00010XX  
TC5-B-1-J-5-Q-J-O-3 040X000X00010XX  
TC5-B-1-J-6-Q-H-B-3 030X000X00015XX  
TC5-B-1-J-6-Q-H-B-3 050X000X00015XX  
TC5-B-1-J-6-Q-H-O-3 050X000X00015XX  
TC5-B-1-J-6-Q-I-B-3 030X000X00035XX  
TC5-B-1-J-6-Q-I-B-3 050X000X00025XX  
TC5-B-1-J-6-Q-J-B-3 010X000X00010XX  
TC5-B-1-J-6-Q-J-B-3 020X000X00010XX  
TC5-B-1-J-6-Q-J-B-3 030X000X00035XX  
TC5-B-1-J-6-Q-J-B-3 040X000X00010XX  
TC5-B-1-J-6-Q-J-B-3 040X000X00035XX  
TC5-B-1-J-6-Q-J-B-3 050X000X00010XX  
TC5-B-1-J-6-Q-J-B-3 060X000X00035XX  
TC5-B-1-J-6-Q-J-P-3 010X000X00010XX  
TC5-B-1-K-5-Q-I-B-3 020X000X00015XX  
TC5-B-1-K-5-Q-I-B-3 030X000X00015XX  
TC5-B-1-K-5-Q-I-B-3 030X000X00035XX  
TC5-B-1-K-5-Q-I-P-3 020X000X00015XX  
TC5-B-2-J-2-Q-I-B-3 010X000X00015XX  
TC5-B-2-J-2-Q-I-B-3 010X000X00035XA  
TC5-B-2-J-2-Q-I-B-3 015X000X00015XX  
TC5-B-2-J-2-Q-I-B-3 015X000X00025XA  
TC5-B-2-J-2-Q-I-B-3 020X000X00015XX  
TC5-B-2-J-2-Q-I-B-3 020X000X00025XX  
TC5-B-2-J-2-Q-I-B-3 030X000X00015XA  
TC5-B-2-J-2-Q-I-B-3 030X000X00015XX  
TC5-B-2-J-2-Q-I-B-3 050X000X00015XA  
TC5-B-2-J-2-Q-I-B-3 050X000X00015XX  
TC5-B-2-J-2-Q-I-B-3 100X000X00015XX  
TC5-B-2-J-2-Q-I-P-3 050X000X00015XX  
TC5-B-2-J-2-Q-I-Q-3 020X000X00015XX  
TC5-B-2-J-2-Q-I-Q-3 050X000X00025XX  
TC5-B-2-J-2-Q-J-B-3 020X000X00010XX  
TC5-B-2-J-2-Q-J-B-3 020X000X00025XX  
TC5-B-2-J-2-Q-J-B-3 030X000X00010XX  
TC5-B-2-J-2-Q-J-B-3 040X000X00010XX  
TC5-B-2-J-2-Q-J-B-3 050X000X00010XX  
TC5-B-2-J-2-Q-J-Q-3 015X000X00010XX  
TC5-B-2-J-2-Q-J-Q-3 030X000X00010XX  
TC5-B-2-J-2-Q-J-Q-3 040X000X00010XX  
TC5-B-2-J-2-Q-J-Q-3 050X000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-I-B-3 010X000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-I-B-3 015X000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-I-B-3 030X000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-I-B-3 040X000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-I-B-3 050X000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-I-B-3 070X000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-I-B-3 080X000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-I-B-3 100X000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-I-Q-3 010X000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-I-Q-3 018A000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-I-Q-3 018B000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-I-Q-3 018C000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-I-Q-3 018X000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-I-Q-3 030X000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-I-Q-3 040X000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-I-Q-3 050X000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-I-Q-3 060X000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-J-B-3 020X000X00010XX  
TC5-B-2-J-3-Q-J-B-3 030X000X00010XX  
TC5-B-2-J-3-Q-J-B-3 030X000X00015XX  
TC5-B-2-J-3-Q-J-B-3 040X000X00010XX  
TC5-B-2-J-3-Q-J-B-3 050X000X00010XX  
TC5-B-2-J-3-Q-J-B-3 060X000X00010XX  
TC5-B-2-J-3-Q-J-B-3 070X000X00010XX  
TC5-B-2-J-3-Q-J-B-3 080X000X00010XX  
TC5-B-2-J-3-Q-J-P-3 020A000X00010XX  
TC5-B-2-J-3-Q-J-P-3 025X000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-H-B-3 020X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-H-B-3 030X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-H-B-3 050X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-H-B-3 070X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-H-P-3 030X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 010X000X00015XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 010X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 015X000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 015X000X00015XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 015X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 020A000X00025XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 020X000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 020X000X00015XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 020X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 020X000X00030XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 020X000X00035XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 025X000X00015XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 030X000X00015XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 030X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 030X000X00025XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 030X000X00030XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 030X000X00035XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 035X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 040X000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 040X000X00015XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 040X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 040X000X00025XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 050X000X00015XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 050X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 050X000X00020XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 050X000X00030XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 050X000X00035XX  
 TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 060X000X00015XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 060X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 060X000X00035XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 070X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 070X000X00035XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 080X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 100X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 100X000X00035XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-O-3 030X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-P-3 010X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-P-3 020X000X00015XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-P-3 030X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-P-3 045X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-P-3 050X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-P-3 050X000X00050XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 010A000X00015XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 010X000X00015XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 010X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 015X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 020A000X00015XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 020X000X00015XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 020X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 020X000X00025XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 030A000X00015XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 030X000X00015XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 030X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 030X000X00025XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 030X000X00035XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 040X000X00015XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 040X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 040X000X00025XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 050X000X00015XA  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 050X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 050X000X00025XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 060X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 080X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 080X000X00025XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 100X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-I-Q-3 100X000X00025XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 010X000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 015X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 020A000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 020X000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 020X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 030A000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 030X000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 030X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 030X000X00035XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 040X000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 040X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 050X000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 050X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 060X000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 070X000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 080X000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 090X000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 100X000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-P-3 015X000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-P-3 030X000X00015XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-Q-3 030X000X00010XX  
TC5-B-2-J-5-Q-J-Q-3 100X000X00010XX  
TC5-B-2-J-6-Q-I-B-3 010X000X00015XX  
TC5-B-2-J-6-Q-I-B-3 050X000X00015XX  
TC5-B-2-J-6-Q-I-B-3 050X000X00025XX  
TC5-B-2-J-6-Q-I-Q-3 020X000X00015XX  
TC5-B-2-K-2-Q-I-B-3 020X000X00025XX  
TC5-B-2-K-5-Q-I-B-3 020X000X00015XX  
TC5-B-3-J-5-Q-I-B-3 030X000X00015XX  
TC5-B-3-J-5-Q-I-B-3 050X000X00025XX  
TC5-B-3-J-5-Q-I-B-3 060X000X00015XX  
TC5-B-3-J-5-Q-J-B-3 100X000X00035XX  
TC5-B-3-J-5-Q-J-Q-3 050X000X00010XX  
TC5-B-3-J-6-Q-I-B-3 100X000X00010XX  
TC5-B-4-J-5-Q-I-Q-3 050X000X00015XX  
TC5-M-1-J-2-C-D-A-3 050X000X00015XX  
TC5-M-1-J-2-C-D-B-3 015X000X00015XX  
TC5-M-1-J-2-C-D-B-3 020X000X00015XX  
TC5-M-1-J-2-C-D-B-3 030X000X00005XX  
TC5-M-1-J-2-C-D-B-3 035X000X00015XX  
TC5-M-1-J-2-C-D-B-3 050X000X00015XX  
TC5-M-1-J-2-C-D-P-3 020X000X00015XX  
TC5-M-1-J-2-C-D-P-3 050X000X00015XX  
TC5-M-1-J-2-C-D-Q-3 030X000X00015XX  
TC5-M-1-J-2-C-D-Q-3 050X000X00015XX  
TC5-M-1-J-2-C-D-Q-3 080X000X00010XX  
TC5-M-1-J-2-C-E-A-3 050X000X00010XA  
TC5-M-1-J-2-C-E-B-3 030X000X00020XX  
TC5-M-1-J-2-C-E-P-3 030X000X00020XX  
TC5-M-1-J-2-C-E-P-3 050X000G00015XX  
TC5-M-1-J-2-C-E-Q-3 030X000X00020XX  
TC5-M-1-J-2-C-E-Q-3 040X000X00045XA  
TC5-M-1-J-3-C-D-P-3 020X000X00015XX  
TC5-M-1-J-3-C-D-P-3 030X000X00015XX  
TC5-M-1-J-3-C-D-P-3 100X000X00015XX  
TC5-M-1-J-3-C-D-P-3 100X000X00020XX  
TC5-M-1-J-3-C-E-A-3 030X000X00005XX  
TC5-M-1-J-3-C-E-A-3 080X000X00015XX  
TC5-M-1-J-3-C-E-B-3 050X000X00015XX  
TC5-M-1-J-5-C-D-A-3 050X000X00015XX  
TC5-M-1-J-5-C-D-A-3 050X000X00045XX  
TC5-M-1-J-5-C-D-B-3 050X000X00015XA  
TC5-M-1-J-5-C-E-A-3 020X000X00040XX  
TC5-M-1-J-5-C-E-B-3 020X000X00015XX  
TC5-M-1-J-5-C-E-B-3 030X000X00005XX  
TC5-M-1-J-5-C-E-B-3 030X000X00030XX  
TC5-M-1-J-5-C-E-B-3 050X000X00010XX  
TC5-M-1-J-5-C-E-B-3 060X000X00020XX  
TC5-M-1-J-5-C-E-B-3 100X000X00005XX  
TC5-M-1-J-5-C-E-N-3 020X000X00050XX  
TC5-M-1-J-5-C-E-N-3 050A000X00050XA  
TC5-M-1-J-5-C-E-P-3 010X000X00015XX  
TC5-M-1-J-5-C-E-P-3 020X000X00015XX  
TC5-M-1-J-5-C-E-P-3 030X000X00015XX  
TC5-M-1-J-5-C-E-P-3 050X000G00005XX  
TC5-M-1-J-5-C-E-P-3 050X000X00015XX  
TC5-M-1-J-6-C-C-B-3 020X000X00015XA  
TC5-M-1-J-6-C-C-B-3 050X000X00025XX  
TC5-M-1-J-6-C-C-N-3 005X000X00025XX  
TC5-M-1-J-6-C-D-B-3 020X000X00015XX  
TC5-M-1-J-6-C-D-B-3 030X000X00015XX  
TC5-M-1-J-6-C-D-B-3 050X000X00015XX  
TC5-M-1-J-6-C-D-P-3 020X000X00015XX  
TC5-M-1-J-6-C-D-P-3 050X000X00020XX  
TC5-M-1-J-6-C-E-A-3 010X000X00010XX  
TC5-M-1-J-6-C-E-B-3 010E000X00015XX  
TC5-M-1-J-6-C-E-B-3 030X000X00015XX  
TC5-M-1-J-6-C-E-B-3 050X000X00015XX  
TC5-M-1-J-6-C-E-P-3 050X000X00020XX  
TC5-M-1-K-2-F-E-B-3 050X000X00020XX  
TC5-M-1-K-5-F-C-B-3 100X000X00005XX  
TC5-M-1-K-5-F-C-P-3 030X000X00010XX  
TC5-M-1-K-5-F-D-P-3 025X000X00010XX  
TC5-M-1-K-5-F-E-B-3 020X000X00015XX  
TC5-M-1-K-5-F-E-B-3 025X000X00015XX  
TC5-M-1-K-5-F-E-B-3 060X000X00005XX  
TC5-M-2-J-2-C-E-A-3 010A000X00010XA  
TC5-M-2-J-5-C-D-A-3 050X000X00015XX  
TC5-M-2-J-5-C-D-B-3 030X000X00015XX  
TC5-M-2-J-5-C-E-A-3 005X000X00010XX  
TC5-M-2-J-5-C-E-B-3 030X000X00020XX  
TC5-M-2-J-5-C-E-B-3 040X000X00020XX  
TC5-M-2-J-5-C-E-P-3 020X000X00050XX  
TC5-N-1-J-2-Q-H-P-1 030B000X00015XA  
TC5-N-1-J-2-Q-I-Q-1 020A000X00015XA  
TC5-N-1-J-3-Q-I-B-1 025X000X00010XX  
TC5-N-1-J-3-Q-I-B-1 030X000X00015XX  
TC5-N-1-J-3-Q-I-B-1 040A000X00010XA  
TC5-N-1-J-3-Q-I-B-1 050X000X00015XX  
TC5-N-1-J-3-Q-J-B-1 025X000X00010XX  
TC5-N-1-J-3-Q-J-B-1 050X000X00010XX  
TC5-N-1-J-5-Q-H-O-1 020X000X00015XX  
TC5-N-1-J-5-Q-H-O-1 080X000X00015XX  
TC5-N-1-J-5-Q-H-P-1 030X000X00015XX  
TC5-N-1-J-5-Q-I-B-1 010X000X00015XX  
TC5-N-1-J-5-Q-I-B-1 013X000X00030XX  
TC5-N-1-J-5-Q-I-B-1 020X000X00015XX  
TC5-N-1-J-5-Q-I-B-1 030X000X00015XX  
TC5-N-1-J-5-Q-I-B-1 040A000X00015XX  
TC5-N-1-J-5-Q-I-B-1 040X000X00010XX  
TC5-N-1-J-5-Q-I-B-1 040X000X00015XX  
TC5-N-1-J-5-Q-I-B-1 050X000X00015XA  
TC5-N-1-J-5-Q-I-O-1 020X000X00025XA  
TC5-N-1-J-5-Q-I-P-1 030X000X00035XX  
TC5-N-1-J-5-Q-I-Q-1 010X000X00015XX  
TC5-N-1-J-5-Q-I-Q-1 020X000X00015XX  
TC5-N-1-J-5-Q-I-Q-1 030X000X00015XX  
TC5-N-1-J-5-Q-J-B-1 010X000X00015XA  
TC5-N-1-J-5-Q-J-B-1 020X000X00010XX  
TC5-N-1-J-5-Q-J-B-1 030X000X00010XX  
TC5-N-1-J-5-Q-J-B-1 040X000X00010XX  
TC5-N-1-J-5-Q-J-B-1 040X000X00035XX  
TC5-N-1-J-5-Q-J-B-1 060X000X00010XX  
TC5-N-1-J-5-Q-J-O-1 020X000X00010XA  
TC5-N-1-J-5-Q-J-Q-1 050X000X00010XX  
TC5-N-1-J-5-Q-J-Q-1 050X000X00035XX  
TC5-N-1-K-2-Q-J-B-1 030X000X00025XX  
TC5-N-1-K-2-Q-J-P-1 030X000X00025XX  
TC5-N-1-K-5-Q-J-B-1 060X000X00025XX  
TC5-N-1-K-6-Q-J-B-1 015X000X00010XX  
TC5-N-2-J-2-Q-I-B-1 015X000X00025XA  
TC5-N-2-J-2-Q-J-B-1 020A000X00015XX  
TC5-N-2-J-3-Q-I-B-1 060X000X00015XX  
TC5-N-2-J-3-Q-J-B-1 020X000X00025XX  
TC5-N-2-J-3-Q-J-B-1 025X000X00025XX  
TC5-N-2-J-3-Q-J-B-1 030X000X00025XX  
TC5-N-2-J-3-Q-J-B-1 045X000X00025XX  
TC5-N-2-J-5-Q-H-B-1 020X000X00015XX  
TC5-N-2-J-5-Q-H-B-1 040X000X00015XX  
TC5-N-2-J-5-Q-H-B-1 080X000X00015XX  
TC5-N-2-J-5-Q-H-O-1 020X000X00015XX  
TC5-N-2-J-5-Q-H-O-1 030X000X00015XX  
TC5-N-2-J-5-Q-H-P-1 020X000X00015XX  
TC5-N-2-J-5-Q-H-Q-1 020X000X00015XX  
TC5-N-2-J-5-Q-I-B-1 020X000X00015XX  
TC5-N-2-J-5-Q-I-B-1 025A000X00015XX  
TC5-N-2-J-5-Q-I-B-1 030X000X00015XA  
TC5-N-2-J-5-Q-I-B-1 050X000X00015XX  
TC5-N-2-J-5-Q-I-B-1 050X000X00035XX  
TC5-N-2-J-5-Q-I-O-1 030X000X00010XX  
TC5-N-2-J-5-Q-I-O-1 100X000X00015XX  
TC5-N-2-J-5-Q-J-B-1 012X000X00010XX  
TC5-N-2-J-5-Q-J-B-1 020X000X00010XX  
TC5-N-2-J-5-Q-J-B-1 030X000X00010XA  
TC5-N-2-J-5-Q-J-B-1 030X000X00010XX  
TC5-N-2-J-5-Q-J-B-1 040X000X00010XX  
TC5-N-2-J-5-Q-J-B-1 048X000X00010XX  
TC5-N-2-J-5-Q-J-B-1 050X000X00010XX  
TC5-N-2-J-5-Q-J-B-1 060X000X00010XX  
TC5-N-2-J-5-Q-J-O-1 020X000X00010XX  
TC5-N-2-J-5-Q-J-O-1 030X000X00010XX