Technical marine / Levelcom Vietnam, LC100 24V 62 SM MB, LC100 24V 62 SM MB Tank Level Indicator, Đại lý chính hãng Technical marine / Levelcom Vietnam

Technical marine / Levelcom Vietnam

Model: LC100 24V 62 SM MB
Tank Level Indicator
LC100 24 VDC input power 0 to 62 feet depth
Depth only Surface Mount RS485 MODBUS
TMS stock #103734