ADFweb Vietnam, HD67051-B2-40, Bộ Chuyển đổi tín hiệu HD67051-B2-40, Đại lý ADFweb Vietnam

 

HD67051-B2-20 View M-Bus / CANopen - Converter
( Master M-bus: up to 20 slaves )
-40°C to +70°C
HD67051-B2-40 View M-Bus / CANopen - Converter
( Master M-bus: up to 40 slaves )
-40°C to +70°C
HD67051-B2-80 View M-Bus / CANopen - Converter
( Master M-bus: up to 80 slaves )
-40°C to +70°C
HD67051-B2-160 View M-Bus / CANopen - Converter
( Master M-bus: up to 160 slaves )
-40°C to +70°C
HD67051-B2-250 View M-Bus / CANopen - Converter
( Master M-bus: up to 250 slaves )
-40°C to +70°C