Bronkhorst Vietnam, Đồng hồ đo lưu lượng nhiệt kỹ thuật số và bộ điều khiển cho khí Bronkhorst Vietnam, Đại lý Bronkhorst Vietnam

 

Mass Flow Meters (MFM); PN100 (pressure rating 100 bar) F-110C Bronkhorst Vietnam
F-111B Bronkhorst Vietnam
F-111AC Bronkhorst Vietnam
F-112AC Bronkhorst Vietnam
F-113AC Bronkhorst Vietnam
Mass Flow Controllers (MFC); PN64 / PN100 F-200CV/F-210CV Bronkhorst Vietnam
F-201CV/F-211CV Bronkhorst Vietnam
F-201AV/F-211AV Bronkhorst Vietnam
F-202AV/F-212AV Bronkhorst Vietnam
F-203AV/F-213AV Bronkhorst Vietnam
MFCs for high-pressure / high-ΔP applications; PN400 F-230M Bronkhorst Vietnam
F-231M Bronkhorst Vietnam
F-232M Bronkhorst Vietnam