Althen Vietnam, althen vietnam, Cảm biến từ trường Althen, Cảm biến vị trí  tuyến tính Althen, Đại lý Althen Vietnam

Đại lý Althen Vietnam

 

18LP  Linear Potentiometer Thiết bị chiết áp tuyến tính Althen Linear Potentiometers Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
8FLP  Linear Potentiometer Thiết bị chiết áp tuyến tính Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
13FLP12A 13FLP Series Linear Potentiometer Thiết bị chiết áp tuyến tính Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
13FLP25A 13FLP Series Linear Potentiometer Thiết bị chiết áp tuyến tính Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
LHK15-30 Linear Magnetic Hall Sensor Cảm biến từ trường Althen Linear Magnetic Hall Sensor Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
LSM22 Linear Magnetic Hall Sensor Cảm biến từ trường Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
P100 Linear Inductive Position Sensor Cảm biến vị trí  tuyến tính Althen Linear Inductive Position Sensor Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
P101 Linear Inductive Position Sensor Cảm biến vị trí  tuyến tính Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
P103 Linear Inductive Position Sensor Cảm biến vị trí  tuyến tính Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
P106 Linear Inductive Position Sensor Cảm biến vị trí  tuyến tính Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
P111 Linear Inductive Position Sensor Cảm biến vị trí  tuyến tính Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
P112 Linear Inductive Position Sensor Cảm biến vị trí  tuyến tính Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
MLC  Magnetic Linear Incremental Encoder Bộ mã hóa vòng quay tuyến tính Althen Magnetic Linear Incremental Encoder Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
MLI Magnetic Linear Incremental Encoder Bộ mã hóa vòng quay tuyến tính Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
MLIP Magnetic Linear Incremental Encoder Bộ mã hóa vòng quay tuyến tính Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
MPS Magnetic Linear Incremental Encoder Bộ mã hóa vòng quay tuyến tính Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
MT2-MT5-MP1-MP2 Magnetic Tape and Aluminium Profile Băng từ và thanh nhôm định hình Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
MSW Magnetostrictive Linear Position Sensor Cảm biến vị trí từ tính tuyến tính Althen Magnetostrictive Linear Position Sensor Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
MSS Magnetostrictive Linear Position Sensor Cảm biến vị trí từ tính tuyến tính Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
MST Magnetostrictive Linear Position Sensor Cảm biến vị trí từ tính tuyến tính Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
X100 Intrinsically Safe Position Sensor Cảm biến vị trí an toàn Althen Intrinsically Safe Position Sensor Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
X101 Intrinsically Safe Position Sensor Cảm biến vị trí an toàn Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
X103 Intrinsically Safe Position Sensor Cảm biến vị trí an toàn Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
X106 Intrinsically Safe Position Sensor Cảm biến vị trí an toàn Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
X111 Intrinsically Safe Position Sensor Cảm biến vị trí an toàn Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
X112 Intrinsically Safe Position Sensor Cảm biến vị trí an toàn Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
X114 Intrinsically Safe Position Sensor Cảm biến vị trí an toàn Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
CD 375 series LVDT Position Sensor Cảm biến biến áp vi sai tuyến tính Althen LVDT Position Sensor Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
CTS 420 Series LVDT Position Sensor Cảm biến biến áp vi sai tuyến tính Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
DC-EC Series LVDT Position Sensor Cảm biến biến áp vi sai tuyến tính Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
DC-SE Series LVDT Position Sensor Cảm biến biến áp vi sai tuyến tính Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
Digital LBB LVDT Position Sensor Cảm biến biến áp vi sai tuyến tính Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FD60 Series Draw-Wire Sensors Cảm biến dây rút Althen Draw-wire Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FD96 Series Draw-Wire Sensors Cảm biến dây rút Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FD115 Series Draw-Wire Sensors Cảm biến dây rút Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FD200 Draw-Wire Sensors Cảm biến dây rút Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDMK30 Series Draw-Wire Sensors Cảm biến dây rút Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDMK46 Series Draw-Wire Sensors Cảm biến dây rút Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDMK77 Series Draw-Wire Sensors Cảm biến dây rút Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDMK88 Draw-Wire Sensors Cảm biến dây rút Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
digiVIT Eddy Current Sensor Cảm biến dòng điện xoáy Althen Eddy Current Sensor Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
DIT-5200L Eddy Current Sensor Cảm biến dòng điện xoáy Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
KD-1925 Eddy Current Sensor Cảm biến dòng điện xoáy Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
KD-1950 Eddy Current Sensor Cảm biến dòng điện xoáy Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
KD-1975 Eddy Current Sensor Cảm biến dòng điện xoáy Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
KD-2306 Eddy Current Sensor Cảm biến dòng điện xoáy Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
KD-2446 Eddy Current Sensor Cảm biến dòng điện xoáy Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ACCUMEASURE 500 Capacitive Position Sensor Cảm biến vị trí điện dung Althen Capacitive Position Sensor Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ACCUMEASURE 9000 Capacitive Position Sensor Cảm biến vị trí điện dung Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ACCUMEASURE MICROCAP Capacitive Position Sensor Cảm biến vị trí điện dung Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
CTA Probes Capacitive Position Sensor Cảm biến vị trí điện dung Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ODP Fiber Optic Position Sensor Cảm biến vị trí tuyến tính sợi quang Althen Fiber Optic Position Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDRF600 Single Point Triangulation Sensor Cảm biến tam giác đơn điểm Althen Single Point Triangulation Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDRF602 Single Point Triangulation Sensor Cảm biến tam giác đơn điểm Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDRF603 Single Point Triangulation Sensor Cảm biến tam giác đơn điểm Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDRF603HS Single Point Triangulation Sensor Cảm biến tam giác đơn điểm Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDRF605 Single Point Triangulation Sensor Cảm biến tam giác đơn điểm Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDRF064 Single Point Triangulation Sensor Cảm biến tam giác đơn điểm Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDRF6001 Single Point Triangulation Sensor Cảm biến tam giác đơn điểm Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDRF60-i Single Point Triangulation Sensor Cảm biến tam giác đơn điểm Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDRF625 2D Laser Scanner Thiết bị quét laser 2D  Althen 2D Laser Scanners Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDRF625-robust 2D Laser Scanner Thiết bị quét laser 2D  Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDRF627 2D Laser Scanner Thiết bị quét laser 2D  Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDRF629 2D Laser Scanner Thiết bị quét laser 2D  Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
A-5 Standard Pressure Sensor Cảm biến áp suất Althen Standard Pressure Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AGS4000 Standard Pressure Sensor Cảm biến áp suất Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AGS4200 Standard Pressure Sensor Cảm biến áp suất Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AGS4200-USB Standard Pressure Sensor Cảm biến áp suất Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AGD4200-USB Standard Pressure Sensor Cảm biến áp suất Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
APS Standard Pressure Sensor Cảm biến áp suất Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AS30 / AS50 Standard Pressure Sensor Cảm biến áp suất Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AS60 / AS70 Standard Pressure Sensor Cảm biến áp suất Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AS40 Standard Pressure Sensor Cảm biến áp suất Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
DS High-Precision Pressure Sensor Cảm biến áp suất chính xác cao Althen High-Precision Pressure Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FP5000 High-Precision Pressure Sensor Cảm biến áp suất chính xác cao Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
HI6000 High-Precision Pressure Sensor Cảm biến áp suất chính xác cao Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
HI5000 Hispec® High-Precision Pressure Sensor Cảm biến áp suất chính xác cao Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
HI2000 High-Precision Pressure Sensor Cảm biến áp suất chính xác cao Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
HI2200 / HI2300 High-Precision Pressure Sensor Cảm biến áp suất chính xác cao Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
1000 / 6000 / 9000 Ultra High-Precision Pressure Sensor Cảm biến áp suất chính xác cực cao Althen Ultra High-Precision Pressure Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
2000 Ultra High-Precision Pressure Sensor Cảm biến áp suất chính xác cực cao Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
202BG Ultra High-Precision Pressure Sensor Cảm biến áp suất chính xác cực cao Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
3000 / 4000 Ultra High-Precision Pressure Sensor Cảm biến áp suất chính xác cực cao Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
745-16B | 6000-16B Barometers Ultra High-Precision Pressure Sensor Cảm biến áp suất chính xác cực cao Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
EB100 Miniature Pressure Sensor Cảm biến áp suất nhỏ gọn Althen Miniature Pressure Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
EPB Miniature Pressure Sensor Cảm biến áp suất nhỏ gọn Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
EPB-PW Miniature Pressure Sensor Cảm biến áp suất nhỏ gọn Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
EPL Miniature Pressure Sensor Cảm biến áp suất nhỏ gọn Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
EPRB-1 Miniature Pressure Sensor Cảm biến áp suất nhỏ gọn Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
EPRB-2 Miniature Pressure Sensor Cảm biến áp suất nhỏ gọn Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
D5100 Differential Pressure Sensor Cảm biến chênh lêch áp suất Althen Differential Pressure Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
DPS Differential Pressure Sensor Cảm biến chênh lêch áp suất Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FP2000 (FDW, FDD) Differential Pressure Sensor Cảm biến chênh lêch áp suất Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
P1400 Strain Gauge Pressure Sensor Cảm biến chênh lêch áp suất Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
P1600 Strain Gauge Pressure Sensor Cảm biến chênh lêch áp suất Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AST45PT Submersible Pressure & Temperature Sensor Cảm biến đo mức dạng thả chìm Althen Submersible Pressure Level Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AST4500 / AST4510 Submersible Liquid Level Sensor Cảm biến đo mức dạng thả chìm Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AST4520 Submersible Liquid Level Sensor Cảm biến đo mức dạng thả chìm Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AST4530 Submersible Pressure Transducer Cảm biến đo mức dạng thả chìm Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
M5700 Submersible Pressure Transducer Cảm biến đo mức dạng thả chìm Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
U5700 Submersible Pressure Transducer Cảm biến đo mức dạng thả chìm Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AST44LP Intrinsically Safe Pressure Transducer Đầu dò áp suất an toàn Althen Intrinsically Safe Pressure Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AST4400 Intrinsically Safe Pressure Transducer Đầu dò áp suất an toàn Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AST4401 Intrinsically Safe Pressure Transducer Đầu dò áp suất an toàn Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ASI30 Series / ASI60 Intrinsically Safe Pressure Transducer Đầu dò áp suất an toàn Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
M5600 Wireless Pressure Transducer Đầu dò áp suất không dây Althen Wireless Pressure Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
U5600 Wireless Pressure Transducer Đầu dò áp suất không dây Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
OPP-C Fiber Optical Pressure Sensor Cảm biến áp suất sợi quang Althen Fiber Optical Pressure Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
OPP-B Fiber Optical Pressure Sensor Cảm biến áp suất sợi quang Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
OPP-W Fiber Optical Pressure Sensor Cảm biến áp suất sợi quang Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
OPP-GF Fiber Optical Pressure Sensor Cảm biến áp suất sợi quang Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
OPP-M Fiber Optical Pressure Sensor Cảm biến áp suất sợi quang Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
μADC Multi-hole Pressure Probe Đầu dò áp suất nhiều lỗ Althen Multi-hole Pressure Probes Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
Air Data Probes Multi-hole Pressure Probe Đầu dò áp suất nhiều lỗ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
Conventional Multi-hole Probes Multi-hole Pressure Probe Đầu dò áp suất nhiều lỗ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
Fast-Response Probes Multi-hole Pressure Probe Đầu dò áp suất nhiều lỗ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
Aeroprobe Multi-hole Pressure Probe Đầu dò áp suất nhiều lỗ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
MPS4264xx Multi-channel Pressure Scanner Thiết bị quét áp suất đa kênh Althen Multi-channel Pressure Scanners Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
MPS4164 Multi-channel Pressure Scanner Thiết bị quét áp suất đa kênh Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
DSA3016 / DSAENCL4000 Multi-channel Pressure Scanner Thiết bị quét áp suất đa kênh Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
DSA3207-PTP / DSA3307-PTP Multi-channel Pressure Scanner Thiết bị quét áp suất đa kênh Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
DSA3217-PTP / DSA3218-PTP Multi-channel Pressure Scanner Thiết bị quét áp suất đa kênh Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
DSM4000 Multi-channel Pressure Scanner Thiết bị quét áp suất đa kênh Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ECM4000 Multi-channel Pressure Scanner Thiết bị quét áp suất đa kênh Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
LP1000 Low Pressure Sensor Cảm biến áp suất thấp Althen Low Pressure Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
DPS Low Pressure Sensor Cảm biến áp suất thấp Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
P1500 Low Pressure Sensor Cảm biến áp suất thấp Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
Model 11 Miniature Force Sensor Cảm biến lực loại nhỏ Althen Miniature Force Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
Model 13 Miniature Force Sensor Cảm biến lực loại nhỏ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
Model 31E Miniature Force Sensor Cảm biến lực loại nhỏ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
Model 53E Miniature Force Sensor Cảm biến lực loại nhỏ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF216 Miniature Force Sensor Cảm biến lực loại nhỏ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FN3030 S-beam Force Sensor Cảm biến lực S-beam Althen S-beam Force Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FN3060 S-beam Force Sensor Cảm biến lực S-beam Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FN3148 S-beam Force Sensor Cảm biến lực S-beam Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FN3280 S-beam Force Sensor Cảm biến lực S-beam Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FN7110 S-beam Force Sensor Cảm biến lực S-beam Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FN9620 S-beam Force Sensor Cảm biến lực S-beam Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF202 Donut Ring Force Sensor Cảm biến lực dạng vòng khuyên Althen Donut Ring Force Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF203 Donut Ring Force Sensor Cảm biến lực dạng vòng khuyên Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF205 Donut Ring Force Sensor Cảm biến lực dạng vòng khuyên Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF209 Donut Ring Force Sensor Cảm biến lực dạng vòng khuyên Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF210 Donut Ring Force Sensor Cảm biến lực dạng vòng khuyên Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF313 Donut Ring Force Sensor Cảm biến lực dạng vòng khuyên Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF207  Donut Ring Force Sensor Cảm biến lực dạng vòng khuyên Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF204 Cylindrical Force Sensor Cảm biến lực hình trụ Althen Cylindrical Force Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF214 Cylindrical Force Sensor Cảm biến lực hình trụ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF216 Cylindrical Force Sensor Cảm biến lực hình trụ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF218 Cylindrical Force Sensor Cảm biến lực hình trụ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF241 Cylindrical Force Sensor Cảm biến lực hình trụ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF245 Cylindrical Force Sensor Cảm biến lực hình trụ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF256 Cylindrical Force Sensor Cảm biến lực hình trụ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF238 Bending Beam Force Sensor Cảm biến lực uốn cắt Althen Bending Shear Beam Force Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF268 Shear Beam Force Sensor Cảm biến lực uốn cắt Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF301 Low Range Stylus Force Sensor Cảm biến lực uốn cắt Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF320 Bending Beam Force Sensor Cảm biến lực uốn cắt Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF325 Bending Beam Force Sensor Cảm biến lực uốn cắt Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF225 Pancake Force Sensor Cảm biến lực dạng tròn dẹp Althen Pancake (Low profile) Force Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF252 Pancake Force Sensor Cảm biến lực dạng tròn dẹp Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF254 Pancake Force Sensor Cảm biến lực dạng tròn dẹp Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF302 Pancake Force Sensor Cảm biến lực dạng tròn dẹp Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF306 Pancake Force Sensor Cảm biến lực dạng tròn dẹp Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF318 Pancake Force Sensor Cảm biến lực dạng tròn dẹp Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FMT Pancake Force Sensor Cảm biến lực dạng tròn dẹp Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF232/3 Multi-axis Force Sensor Cảm biến lực đa trục Althen Multi-axis Force Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF307 Multi-axis Force Sensor Cảm biến lực đa trục Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF310 Multi-axis Force Sensor Cảm biến lực đa trục Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF314 Multi-axis Force Sensor Cảm biến lực đa trục Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FN7325 Multi-axis Force Sensor Cảm biến lực đa trục Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF332 Multi-axis Force Sensor Cảm biến lực đa trục Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF256-FO Fiber Optic Load Cell Cảm biến tải sợi quang Althen Fiber Optic Load Cell Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
S-type-FO Fiber Optic Load Cell Cảm biến tải sợi quang Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
Pancake-FO Fiber Optic Load Cell Cảm biến tải sợi quang Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF300 Sideload and Moment Rejecting Force Sensors Cảm biến lực đẩy Althen Sideload and Moment Rejecting Force Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF320 Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF304 Special (Automotive) Force Sensors Cảm biến lực đặc biệt Althen Special (Automotive) Force Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF319 Special (Automotive) Force Sensors Cảm biến lực đặc biệt Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF321 Special (Automotive) Force Sensors Cảm biến lực đặc biệt Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AWL Light Wireless Force Sensors Cảm biến lực không dây Althen Wireless Force Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AWL-HR Wireless Force Sensors Cảm biến lực không dây Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AWL-RI Wireless Force Sensors Cảm biến lực không dây Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AF Single Point Load Cell Cảm biến lực & trọng lượng Althen Weighing Sensors & Load Cells Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
PRC Single Point Load Cell Cảm biến lực & trọng lượng Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ACBES-R Miniature Load Cell Cảm biến lực & trọng lượng Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ALF216 Miniature Load Cell Cảm biến lực & trọng lượng Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
01165-01171 Reaction Torque Sensor Cảm biến momen Althen Torque Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
90415 IRT Rotating Torque Sensor Cảm biến momen Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ATF310 Force-Torque Sensor Cảm biến momen Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
GFLA Strain Gauges for Plastic Use Cảm biến & Đồng hồ đo độ căng Althen Strain Sensors & Strain Gauges Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FAC Crack Detection Strain Gauges Cảm biến & Đồng hồ đo độ căng Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
TF Strain Gauges for Surface Temperature Measurement Cảm biến & Đồng hồ đo độ căng Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDRF256 Absolute Linear Encoder Cảm biến vị trí bằng laser Althen Laser Position Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDRF625 2D Laser Scanner Cảm biến vị trí bằng laser Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FDRF656 Optical Micrometer Cảm biến vị trí bằng laser Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
R30D RVDT Cảm biến vị trí quay Althen Rotary Position Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
HSM12 Rotary Hall Effect Sensor Cảm biến vị trí quay Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
P502 Rotary Inductive Position Sensor Cảm biến vị trí quay Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
LCF-100 Single-Axis Analog Inclinometer Thiết bị đo độ nghiêng Althen Inclinometers & Tiltmeters Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
PRO 3600 Electronic Water Scale Thiết bị đo độ nghiêng Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
AMI  Analog MEMS Inclinometer Thiết bị đo độ nghiêng Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ASC P101A15 Piezoresistive Accelerometer Cảm biến gia tốc Althen Acceleration Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
4020 / 4030 Amplified DC Accelerometers Cảm biến gia tốc Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ASC 4211LN Capacitive Accelerometer Cảm biến gia tốc Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
797V PVT Velocity Vibration Sensors Cảm biến rung Althen Vibration Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
CC701-HT In-line Charge Converter Cảm biến rung Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
VIB-3A-IP-24-SP-Z0033 Vibration Measurement System Hệ thống đo độ rung Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
ASC 283 Gyroscope Cảm biến con quay hồi chuyển Althen Gyroscope Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
633 6-DOF Sensor Inertial System Cảm biến con quay hồi chuyển Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
CRS43 Gyroscope Cảm biến con quay hồi chuyển Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
Pico M Fiber Optic Amplifiers Cảm biến cáp quang Althen Fiber Optical Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
OPP-B Fiber Optic Pressure Sensors Cảm biến cáp quang Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
OEM-ACS Fiber Optic Amplifiers Cảm biến cáp quang Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FTCX-LT Infrared Temperature Sensor Cảm biến nhiệt độ Althen Temperature Sensors Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
FTP20-1M/2M Handheld Infrared Temperature Sensor Cảm biến nhiệt độ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
DTS4050 Digital Temperature Scanner Cảm biến nhiệt độ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
GL7000 System GRAPHTEC Data Platform Hệ thống thu thập dữ liệu GRAPHTEC Althen GRAPHTEC Data Acquisition Systems Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
GL7000 Voltage Kit Hệ thống thu thập dữ liệu GRAPHTEC Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
GL7-SSD GL7000 Function Modules Hệ thống thu thập dữ liệu GRAPHTEC Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
DATAQ DI-160 Data Logger Hệ thống thu thập dữ liệu DATAQ Althen DATAQ Data Acquisition Systems Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
DATAQ DI-720 Data Acquisition System Hệ thống thu thập dữ liệu DATAQ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
DATAQ DI-808 Web-based Data Logger Hệ thống thu thập dữ liệu DATAQ Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
EL-USB-ACT AC and DC Millivolt Data Logger Bộ ghi dữ liệu LASCAR Althen LASCAR Data Loggers Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam
EL-USB-5 Event, Count and State Data Logger with USB Bộ ghi dữ liệu LASCAR Althen Althen Vietnam, đại lý Althen Vietnam