AMLZL8-NG6BUM, Bóng đèn AMLZL8-NG6BUM, Đại lý chính hãng Appleton  Vietnam

 

100% France  Origin Appleton  Vietnam Type: AMLZL8-NG6BUM
AML LED Floodlight